Voorwaarden Kraak de Kluis

 • Actiekaarten met barcode kunnen ingeleverd worden tot en met 6 januari 2017. We maken de hoofdprijswinnaar bekend op deze website. Daarnaast krijgt de gelukkige hoofdprijswinnaar een persoonlijk bericht per e-mail;
 • De waarde van gewonnen wooncheques kan niet omgewisseld worden voor contant geld en dient plaats te vinden voor 31-12-2017;
 • De trekking van de hoofdprijswinnaar wordt onafhankelijk en ad-random verricht door het bestuur van Villa ArenA promotie;
 • Uw deelname voor de hoofdprijs is alleen geldig mét achterlating van uw voornaam, achternaam en e-mailadres;
 • Deelnemers aan de actie dienen minimaal 18 jaar te zijn;
 • Woonmall Villa ArenA stelt namen en e-mailadressen van deelnemers nooit ter beschikking aan derden;
 • Over de actie en de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Actievoorwaarden ‘Kraak de kluis’

Algemeen
1. 'Kraak de kluis’ (hierna: de Actie) wordt aangeboden door: Villa ArenA
2. De looptijd van de Actie is 26 december 2016 t/m 6 januari 2017

Actie & deelname
3. Deelnemers mogen Één keer deelnemen aan de Actie.
4. De deelnemer mag eenmaal een actiekaart met barcode gebruiken om de kluis mee te openen.
5. Alleen als de kluis geopend wordt d.m.v. Het met de scannen van de barcode maakt de deelnemer aanspraak op de prijs.
6. De prijs kan niet veranderd worden. Het is de prijs die op het moment van het openen van de kluis in de kluis ligt.
7. Door inlevering van de betreffende voucher is de prijs af te halen bij de op de cheque vermelde winkel. De prijs kan iets afwijken van de afbeelding.
8. Tijdelijke of vaste medewerkers van winkels in het winkelcentrum zijn uitgesloten van deelname.
9. Kinderen onder de 10 jaar moeten altijd worden vergezeld door een volwassene.

Medewerking/privacy
10. De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.

Aansprakelijkheid
11. Klachten m.b.t. de actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen. 
12. Winkelcentrum Villa ArenA is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

Slotbepalingen
13. Woonmala Villa ArenA behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
14. Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico.
15. Deze Actie wordt beheerst door Nederlands recht.
16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Woonmall Villa ArenA
17. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.

 

Gratis parkeerkaarten

Op vertoon van uw kassabon van een van de Villa ArenA-winkels, met minimale besteding van € 25,- krijgt u op 27, 28, 29 en 30 december een uitrijkaart waarmee u gratis parkeert van 17:00-20:00. Parkeerkaarten worden uitgereikt door de promotiedames die op de begane grond in de woonmall rondlopen.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden consumentenwinacties en -prijsvragen’) zijn van toepassing op consumentenwinacties en –prijsvragen georganiseerd door Villa ArenA. Door deelname gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden consumentenwinacties en –prijsvragen. Daarnaast kunnen per consumentenwinactie en –prijsvraag specifieke voorwaarden van toepassing worden verklaard.

 1. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie en/of prijsvraag.
 2. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie en/of prijsvraag. Woonmall Villa ArenA kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
 3. De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.
 4. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.
 6. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie en/of prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Woonmall Villa ArenA gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 7. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Woonmall Villa ArenA is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 8. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Woonmall Villa ArenA of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is Woonmall Villa ArenA niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.
 9. Woonmall Villa ArenA is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen in Woonmall Villa ArenA. Woonmall Villa ArenA kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen.
 10. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Woonmall Villa ArenA mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.
 11. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Woonmall Villa ArenA gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie en/of prijsvraag.
 12. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze (bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.
 13. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Woonmall Villa ArenA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 14. Woonmall Villa ArenA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 15. Woonmall Villa ArenA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.
 16. Woonmall Villa ArenA is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie en/of prijsvraag handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie en/of prijsvraag of het verloop van de winactie en/of prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden. In het geval van online stem en like-acties op de website van Woonmall Villa ArenA en in social mediakanalen van Woonmall Villa ArenA, behoudt Woonmall Villa ArenA zich te allen tijde het recht voor om profielen van uitgebrachte likes of stemmen, te verifiëren op echtheid en geldigheid. Indien deze verificatie aanleiding geeft tot diskwalificatie van de deelnemer, zal dit schriftelijk of per e-mail persoonlijk worden bericht aan deelnemer. Woonmall Villa ArenA is niet verplicht het verificatieproces toe te lichten of kenbaar te maken.
 17. Woonmall Villa ArenA is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie en/of prijsvraag gedurende de looptijd van de winactie en/of prijsvraag te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat Woonmall Villa ArenA daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie en/of prijsvraag, zal door Woonmall Villa ArenA op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
 18. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie en/of prijsvraag nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie en/of prijsvraag aan.
 19. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie en/of prijsvraag kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie en/of prijsvraag. Woonmall Villa ArenA zal zo spoedig mogelijk reageren.